REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązuje od 27.06.2018r. 

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.uzywanamuzyka.pl Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:
Pokorny Music Solutions Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą: ul. 3-go Maja 22-24, KRS 0000737614, NIP 5862333274, REGON 380615900


Adres sklepu:

UżywanaMuzyka.pl
ul. 3-go Maja 22-24
81-363 Gdynia

Kontakt:

telefon: 509 722 613
e-mail: biuro @ uzywanamuzyka.pl (połącz litery ze znakiem)

§ 1

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna, która złożyła Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 3. Sprzedawca/Usługodawca – Pokorny Music Solutions Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą: ul. 3-go Maja 22-24, KRS 0000737614, NIP 5862333274, REGON 380615900;
 4. Strona – Sprzedawca lub Klient;
 5. Sklep Internetowy (dalej „Sklep”) – serwis internetowy uzywanamuzyka.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 6. Towar – rzecz ruchoma, nowa lub używana, niepowtarzalna i jednostkowa, czasem z widocznymi śladami użytkowania lub ewentualnymi wadami opisanymi w opisie Towaru w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 7. Rejestracja – bezpłatna, dowolna i jednorazowa czynność, która polega na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
 10. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 11. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

§ 2

Obowiązki Stron

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca obowiązany jest wydać Towar Klientowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru) i Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przed zawarciem Umowy sprzedaży. 

§ 3

Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. W celu złożenia Zamówienia nie jest wymagana Rejestracja i założenie Konta Klienta.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy założyć Konto Klienta, dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie i złożyć Zamówienie wraz ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, kierując się kolejnymi komunikatami wyświetlanymi Klientowi.
 4. Złożenie wiążącego Zamówienia możliwe jest po akceptacji treści Regulaminu.
 5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na stronie Sklepu Internetowego oraz na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia podsumowanie zamówienia będące potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta na koncie Sprzedawcy.
 9. O zmianie statusu Zamówienia Klient jest informowany drogą mailową.
 10. Do każdego zamówienia Klient otrzymuje paragon imienny lub fakturę VAT.
 11. Klient ma prawo do rezygnacji z Zamówienia lub zmiany Zamówienia w dowolnym momencie przed realizacją Zamówienia, czyli przed wysyłką Towaru. W celu odwołania Zamówienia, Klient powinien bezzwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając informację o rezygnacji na adres e-mail: sprzedaz@uzywanamuzyka.pl
 12. W przypadku zakupu używanych płyt winylowych i kompaktowych Klient jest informowany o ich stanie przez Sprzedawcę w opisie produktu. Skala oceny, wg której Sprzedawca ocenia płyty: doskonały (DSK), bardzo dobry (BDB), dobry (DB), średni (ŚR). 

§ 4

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 1. Ceny Towarów są cenami brutto, zawierają aktualną stawkę podatku VAT i podane są w polskich złotych.
 2. Klient ma możliwość dokonania płatności za Towary w następujący sposób:

a) Bezpiecznym przelewem natychmiastowym online - Bezpieczeństwo płatności online zapewnia: Przelewy24.pl - spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068.

b) Przelewem we własnym zakresie - przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy: Alior Bank 58 2490 0005 0000 5420 1924 2029 (przedpłata).

 1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zamówione Towary w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
 3. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem termin będzie liczony od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. Wysyłka Towaru nastąpi najpóźniej w przeciągu 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
 5. Usługodawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej. Dostawa trwa zazwyczaj 1-2 dni robocze w przypadku firmy kurierskiej, lub 2-3 dni robocze (przesyłka Kurier48) w przypadku Poczty Polskiej.
 6. Koszty dostawy są wskazane podczas składania Zamówienia.
 7. W celu skutecznej realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, wskazanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 8. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić stan, kompletność oraz zgodność zawartości z Zamówieniem.
 9. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki; niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości z przedmiotem Zamówienia. W każdym powyższym przypadków Klient powinien sporządzić notatkę ze zdarzenia oraz protokół uszkodzeń w obecności dostawcy przesyłki oraz niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie Sprzedawcę.
 10. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
 11. Zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania Towaru przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Za wydanie Towaru uważa się odbiór przesyłki przez Klienta osobiście lub od dostawcy wybranego przez Sprzedawcę. 

§ 5

Uprawnienia Klienta niebędącego osobą prawną do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 1. Klient niebędący osobą prawną może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten jest liczony od objęcia w posiadanie Towaru przez Klienta niebędącego osobą prawną.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Za datę wysłania uznaje się datę stempla pocztowego lub maila ze skanem oświadczenia.
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać ze strony http://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Jeżeli Klient niebędący osobą prawną złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 6

Obowiązki Klienta niebędącego osobą prawną (zwrot Towaru)

 1. Klient niebędący osobą prawną ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Za datę odesłania uważa się datę stempla pocztowego.
 2. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 3. Klient niebędący osobą prawną ponosi finansową odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. Zwrot towaru winien być dokonany na adres sklepu internetowego, wskazany na początku niniejszego regulaminu.

§ 7

Obowiązki Sprzedawcy (zwrot Towaru)

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta niebędącego osobą prawną o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi niebędącemu osobą prawną wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów z uwzględnieniem zapisu nr 3 poniżej, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta niebędącego osobą prawną, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta niebędącego osobą prawną do chwili otrzymania Towaru w stanie wolnym od wad nieopisanych przez Sprzedającego w opisie Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta niebędącego osobą prawną dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient niebędący osobą prawną, chyba że Klient niebędący osobą prawną wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Klient niebędący osobą prawną wybrał przy dokonywaniu zwrotu sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi niebędącemu osobą prawną poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. W celu usprawnienia procesu zwrotu Klient niebędący osobą prawną powinien dołączyć dowód zakupu.

§ 8

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

a.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres     świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9

Dodatkowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących sytuacjach:

a) używane płyty kompaktowe i winylowe zostały dostarczone bez zabezpieczeń Sprzedającego – zapieczętowane opakowanie, plomby itp.

b) używane płyty kompaktowe i winylowe zostały dostarczone z zabezpieczeniami Sprzedającego – zapieczętowane opakowanie, plomby itp. - a Klient je naruszył. 

§ 10

Reklamacje - Rękojmia za wady fizyczne Towaru

 1. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
 2. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub pocztą e-mail na adres: cmok@uzywanamuzyka.pl.
 3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę widoczną, nieopisaną w Sklepie Internetowym w opisie Towaru, Klient może:

a) z uwagi na Towary niepowtarzalne i jednostkowe - żądać wymiany Towaru na inny z oferty Sprzedawcy, wolny od widocznych, nieopisanych wad, w tej samej lub podobnej cenie, przy czym różnicę w cenie droższego Towaru pokrywa Klient, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Klientowi przez Sprzedawcę;

b) żądać usunięcia widocznej, nieopisanej przez Sprzedawcę wady, jeśli jest to możliwe;

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na inny, wolny od widocznych, nieopisanych wcześniej wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt a lub b.

 1. Uprawnienia określone w ust. 3 pkt a lub b są pierwotne, a określone w pkt c następcze.
 2. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Klient powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
 4. W celu usprawnienia procesu zwrotu Sprzedawca sugeruje dołączenie dowodu zakupu.
 5. Ślady zużycia w przypadku oferowanych używanych nośników audio są normalną ich cechą i nie są podstawą do reklamacji lub zwrotu towaru.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwróconego Towaru.

§ 11

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: przedstawienie oferty Sklepu; utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym; możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu konta Klienta na stronie Sklepu zawierana jest na czas nieokreślony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu Rejestracji przez Klienta.
 4. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili. W tym celu powinien złożyć oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Sprzedawcy, który niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia.
 5. Sprzedawca w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z bazy danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
 6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia.
 7. Jeżeli stronami umowy są osoby prawne Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Klient i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie za porozumieniem stron.
 9. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową , która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript.
 10. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało: skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall); zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa; system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień; aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej; oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 11. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu: dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu.

§ 12

Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym osobą prawną, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym osobą prawną, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 13

Polityka prywatnosci

 1. Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 2. Polityka: niniejsza Polityka Prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: cmok@uzywanamuzyka.pl. lub adres korespondencyjny Pokorny Music Solutions, ul. 3-go Maja 22-24, 81-363 Gdynia, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@uzywanamuzyka.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. 

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych. 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. 

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe relewantne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym. 

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku, na początku rozmowy przekazywana jest informacja w tym zakresie. Rozmowy są rejestrowane w celu weryfikacji jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię administratora. 

Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:

 • w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii, w przypadku, gdy Administrator udostępnia taką usługę – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do jej świadczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów i interesantów. 

Monitoring wizyjny oraz kontrola wstępu 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp do lokali i na teren zarządzany przez Administratora. W szczególności monitoring wizyjny jest wykorzystywany w salonach Administratora. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane dla żadnych innych celów. 

Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw. 

Rekrutacja

W ramach procesów rekrutacyjnych, Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym, nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać tego rodzaju dodatkowe dane, Administrator uzna, że kandydat wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacyjnym. 

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane:

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

Media społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które polubiły nasze profile społecznościowe prowadzone w ramach popularnych portali społecznościowych. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania naszymi profilami, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowaniem wydarzeń lub konkursów, na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami. Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów

Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych klientów w związku z oferowanymi usługami, w szczególności usługami świadczonymi online, określają odrębne polityki, dostępne na stronach internetowych tych usług, m.in. empik.com.

Zbieranie danych w relacjach biznesowych

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. 

W związku ze współpracą Administratora z partnerami biznesowymi, m.in. klientami biznesowymi i dostawcami, Administrator przetwarza dane kontaktowe osób wskazanych jako kontakty biznesowe w relacji z Administratorem, np. osób odpowiedzialnych po stronie partnera za wykonywanie umowy z Administratorem. Administartor przetwarza dane kontaktowe takich osób w celu bieżącej komunikacji z partnerami biznesowymi oraz podtrzymania kontaktów z nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę. 

Przetwarzanie danych w systemach informatycznych

Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu (np. wyposażenia CCTV), podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, konsultingowe, kurierom, agencjom marketingowym i rekrutacyjnym. Dane są też ujawniane podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej, a także przedsiębiorcom prowadzącym salony Administartora. Więcej informacji nt. grupy kapitałowej Administratora można znaleźć tutaj.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania. 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przetwarzaniem przez Administartora Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

 • możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. Administrator może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
 • możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Administrator je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby Administrator przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
 • możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.
 • w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;
 • Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 nazywany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych)].

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Pokorny Music Solutions, ul. 3-go Maja 22-24, 81-363 Gdynia
 • drogą e-mailową na adres: cmok@uzywanamuzyka.pl.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdej chwili oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 3. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy, wchodzące w ich skład elementy graficzne, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Zapraszamy!